با سلام

هر گونه کار گرافیکی پذیرفته می شود و هزینه ی طراحی تنها براساس 40% قیمت های تعرفه سایت "انجمن طراحان گرافیک ایران" ( به آدرس igds.ir/tarefe ) محاسبه میشود.

به عنوان مثال:

تعرفه قیمت طراحی نشانه (لوگو)

توسط انحمن طراحان گرافیک ایران :

20 میلیون تومان

تعرفه قیمت طراحی نشانه (لوگو)

توسط علی فلک ( اعمال 40% ) :

8 میلیون تومان

👇👇👇

   سفارش طراحی